Klauzula informacyjna RODO
2019-12-02
1.                Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o. o. z siedzibą w Dębnie [Droga Zielona 1, 74-400 Dębno; tel. 95 76 02 444].
 
2.                Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@dtbs-debno.pl
 
3.                 Cele i podstawy przetwarzania
Administrator przetwarza dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym w celu realizacji obowiązków własnych i zadań zleconych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o zarząd i administrowanie nieruchomością wspólną, wynajem nieruchomości na własny rachunek, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków lub wykonywanie różnych prac budowlanych oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności
z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali; ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
4.                Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
W przypadku świadczenia usług dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy z uwzględnieniem dodatkowego terminu, tj. do upływu roku po zakończeniu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z realizacją umowy, przy czym dane zawarte na dokumentach księgowych będą przechowywane co najmniej przez okres niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, tj. 5 lat od czasu zakończenia roku,
w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
 
5.                Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa].

6. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawnych i rozliczenia prowadzonej działalności. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług należy podać dane osobowe. Niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 
6.                Odbiorcy danych.
Administrator może udostępnić lub powierzyć Pani/Pana dane podmiotom współpracującym z Administratorem w oparciu o zawarte umowy, skonstruowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych usług. W przypadkach ściśle określonych przepisami prawa dane mogą być przekazane organom państwowym lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
7.                Przekazywanie danych do państw trzecich
 Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 
8.                Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany
Administrator nie stosuje profilowania. Dane nie będą przetwarzane w sposób: zautomatyzowany umożliwiający podejmowanie jakichkolwiek decyzji, wywołujący inne skutki prawne lub mający istotny wpływ na klientów i kontrahentów.
 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępne są u Administratora

Oferta

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
wykonywanie różnych prac budowlanych.

O firmie

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej działa od 01 stycznia 2002 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej". Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na zlecenie. Zakład zatrudnia 3 licencjonowanych zarządców nieruchomości.