Infrastruktura komunalna DTBS
2010-08-02

DĘBNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W DĘBNIE
Prezes JAN ROBAK
Ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno
tel. /fax. 095/ 760 3082 lub 095/760 2444
e-mail: sekretariat@dtbs-debno.pl

       

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie powstała w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W tym celu podjęto Uchwałę nr XLIII/307/2001 Rady Miasta i Gminy w Dębnie z dnia 27 września 2001 roku w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” w Dębnie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka rozpoczęła swą działalność z dniem 01 stycznia 2002 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymała nr KRS 85108. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.173.000 złotych i dzieli się na 2.346 równych i niepodzielnych udziałów po 500 złotych każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada Miasto i Gmina Dębno

Przedmiotem działania Spółki  jest:
    1. zarządzanie nieruchomościami  na zlecenie,
    2. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
    3. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
    4. wykonywanie różnych prac  budowlanych.

Organami spółki są:
    - Walne Zgromadzenie Wspólników,
    - Rada Nadzorcza,
    - Zarząd.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. W skład obecnej Rady wchodzą:
    - Janusz Wyrzykowski - Przewodniczący,
    - Tomasz Jarema        -  Członek,
    - Stanisław Szóstka     -  Członek
Zarząd jest jednoosobowy, prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje prezesem Zarządu jest Jan Robak

 

Oferta

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
wykonywanie różnych prac budowlanych.

O firmie

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej działa od 01 stycznia 2002 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej". Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na zlecenie. Zakład zatrudnia 3 licencjonowanych zarządców nieruchomości.