Biuletyn Informacji Publicznej Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

2011-02-23 11:30:03
Nabór
Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Dębnie
ogłasza nabór na stanowisko
Administratora cmentarzy w Dębnie
 
Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 3. stan zdrowia pozwalający pełnić funkcję administratora nieruchomości (nienormowany czas pracy),
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. prawo jazdy kat. B
 
 
Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
 1. życiorys,
 2. odpisy dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. odpisy zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. odpisy świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 5. zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska administratora cmentarzy
 6. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 114 z późn.zm.)
 
Powyższe dokumenty składać należy – w zamkniętych kopertach z napisem nabór na kandydata na stanowisko administratora cmentarzy w Dębnie” i podanym na zewnątrz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w sekretariacie DTBS Spółka z o.o. w Dębnie ul. Droga Zielona 1 pokój 121 w terminie do 04.03.2011r.
Zgodność z rozporządzeniem: MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIP
Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Obsługa techniczna: B2Internet
System reklamy Test