ZARZĄDZENIE NR 67/16/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, socjalnych oraz
komórek przynależnych do mieszkań będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez
Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11.) oraz
Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej Dębna z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębno na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Zach.-
pom.z 2019 r., poz. 595)
zarządzam co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 66/16/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 kwietnia 2021 r

w sprawie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych będących
w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)
zarządzam co następuje: