§ 1. Miesięczna stawka za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych wzrasta od 01 czerwca 2021r.
3,4%.
o

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 123/46/2019 Burmistrza Dębna z dnia 05 listopada 2019 roku
w sprawie: stawek czynszu za 1m
2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych będących w zasobach Gminy
Dębno a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
§ 3. Wykonanie Zarządzenie powierza się Prezesowi Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2021 roku
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Dębno.


Burmistrz Dębna
Grzegorz Kulbicki