§ 1.
Ustalam miesięczną stawkę bazową czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno w wysokości
5,20 zł/m2 brutto.
§ 2. Ustalam miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni komórek przynależnych do mieszkań
gminnych w wysokości:
-komórki murowane
0,63 zł/m2 brutto,
-komórki drewniane
0,56 zł/m2 brutto.
§ 3. Ustalam miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych oraz
pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno w wysokości
2,34 zł/m2 brutto.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.
§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 121/46/2019 Burmistrza Dębna z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie
stawek czynszu za 1 m
2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, socjalnych oraz komórek
przynależnych do mieszkań będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez Dębnowskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz Zarządzenie nr 141/49/2019 Burmistrza Dębna
z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie stawek czynszu za 1 m
2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych
będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.
§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2021 roku
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Dębno.
Burmistrz Dębna
Grzegorz Kulbicki