Procedury dotyczące ewidencji ludności (zameldowanie i wymeldowanie) prowadzone są przez Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, które mieści się przy pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło).
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51068.asp

Po dokonaniu w Urzędzie Miasta formalności związanych z meldunkiem, należy przedłożyć w Kancelarii Szczecińskiego TBS dokument potwierdzający wykonanie tej czynności.

Jednocześnie przypominamy, że zameldowanie w lokalu jest tylko rejestracją pobytu w lokalu, bez wskazania oraz nabycia uprawnień do danego lokalu.

Etapy windykacji

 

W ramach działalności Szczecińskiego TBS istnieje Komórka windykacji, która zajmuje się windykowaniem należności z tytułu najmu lub użytkowania lokali. Postępowanie windykacyjne podzielone jest na etapy:

1. wezwanie do zapłaty – zawiera również propozycję zawarcia ugody w sprawie sposobu spłaty zaległości;

2. wypowiedzenie umowy najmu – w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji na wezwania do zapłaty;

3. wezwanie do opróżnienia lokalu i zapłaty zaległości (tzw. wezwanie przedsądowe);

4. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego – w przypadku gdy użytkownik nie ureguluje zaległości lub nie wyda zajmowanego lokalu;

5. postępowanie egzekucyjne (komornicze) – prowadzone w oparciu o uzyskany w sądzie tytuł wykonawczy.

Sytuacja lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie i przed podjęciem każdej decyzji wnikliwie analizujemy jego możliwości finansowe, proponując dostępne formy pomocy. Osoby zalegające z opłatami mogą liczyć na kilka form pomocy opisanych poniżej.

 

Formy pomocy udzielanej najemcom i użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących własność Szczecińskiego TBS

 

Rozłożenie zaległości na raty
Każdy lokator zalegający z opłatami niezależnie od stopnia prowadzonej w stosunku do niego windykacji może zwrócić się do Szczecińskiego TBS z prośbą o rozłożenie na miesięczne raty ciążących na nim zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu. Wysokość oraz ilość rat wnioskodawca proponuje we wniosku, jaki składa w kancelarii Towarzystwa. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny można rozłożyć maksymalnie do 24 miesięcznych rat. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną deklarację dochodową ze stosownymi zaświadczeniami.

Prolongata spłaty zaległości
Lokator zalegający z opłatami może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Towarzystwa o odroczenie terminu spłaty zaległości maksymalnie o 6 miesięcy. W tym czasie dłużnik jest zobowiązany do regulowania bieżących opłat związanych z lokalem mieszkalnym.

Umorzenie zaległości
Jest to wyjątkowa forma pomocy, o jaką mogą zwrócić się dłużnicy znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. We wniosku o umorzenie osoba zalegająca powinna wykazać swoją szczególnie trudną sytuację materialną dołączając stosowne dokumenty. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć:
1. wypełnioną deklarację dochodową wraz ze stosownymi zaświadczeniami
2. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w której to MOPR wypowie się w sprawie możliwości udzielenia pomocy w spłacie zaległości z tytułu najmu obciążających wnioskodawcę.

Wniosek o umorzenie wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Szczecińskiego TBS. Ze względu na wyjątkowość tej formy pomocy umorzenie może być dokonane tylko jeden raz w odniesieniu do danego dłużnika. Dlatego też osoby, którym kiedykolwiek umorzono zaległości czynszowe nie mogą ponownie ubiegać się o pomoc w tej formie.

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się Referat Dodatków Mieszkaniowych Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Potwierdzony przez Szczecińskie TBS wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (kliknij, aby pobrać wniosek) można składać w Biurze Obsługi Interesantów Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 (tel. 91 44 27 150-155, 91 44 27 157-158).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznania świadczenia znajdują się na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń Kliknij, aby przejść na stronę SCŚ

Obniżka czynszuZasady i warunki udzielania obniżek czynszu opisane są szczegółowo na stronie poświęconej Nowej Polityce Mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin, pod adresem: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=253